Функції


.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 січня 2018 року м.Луцьк № 68

Про затвердження Положення
про управління охорони здоров’я
Волинської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 16) пункту 10 Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26вересня 2012року №887, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23листопада 2012 року № 255-о «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій», на виконання доручення голови облдержадміністрації від 22 січня 2018 року № 591/17/2-18 «Про приведення у відповідність до законодавства Положень про структурні підрозділи обласної державної адміністрації»:

 1. Затвердити Положення про управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації (нова редакція), що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 квітня 2014 року № 128 «Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації» (зі змінами).
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації С.Мишковець.

 

Голова В.ГУНЧИК


 

.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
31.01.2018 № 68

В.ГУНЧИК 

ПОЛОЖЕННЯ
про УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(нова редакція) 

 1. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – управління охорони здоров’я) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Волинської області забезпечує виконання покладених на нього завдань. 
 1. Управління охорони здоров’я підпорядковується безпосередньо голові обласної державної адміністрації та підзвітне Міністерству охорони здоров’я України. 
 1. Управління охорони здоров’я у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 
 1. Основними завданнями управління охорони здоров’я є: 

1)забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я на території області;

2)управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і медичного забезпечення;

3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

4)здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

5)організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

6) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, медичних матеріалів та технологій.

 1. Управління охорони здоров’я відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони здоров’я в межах області та вживає заходів для усунення недоліків;

4)бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, заходів щодо регіонального розвитку;

5)здійснює державний контроль за дотриманням закладами охорони здоров’я норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6)вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7)забезпечує ефективне і цільове використання обласних бюджетних коштів; здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

8)розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі охорони здоров’я;

9)бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10)бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11)бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

12)готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

13)готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

14)проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16)забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об’єднань, уживає заходів для усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я;

17)опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18)забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

19) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

20)постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21)контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих йому законом повноважень органів виконавчої влади з питань охорони здоров’я;

22)здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23)забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24)організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25)бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27)здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я на території області та забезпечує координацію і контроль за їх діяльністю;

28) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області;

29)вивчає стан здоров’я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

30) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерству охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

31)готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з Міністерством охорони здоров’я України подає їх на розгляд обласної державної адміністрації;

32)організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров’я;

33)організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

34)визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

35)здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

36)здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території Волинської області;

37) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я;

38)вносить пропозиції обласній державній адміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

39)укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення області та здійснює контроль за їх виконанням;

40)забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

41)вживає заходів для збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

42)разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

43)сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

44)проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

45)уживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в області;

46)організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я;

47)здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

48)прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

49)сприяє працевлаштуванню випускників вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

50)забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

51)забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

52)організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

53)організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

54) проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

55) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

56)забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

57)разом з підрозділами обласної державної адміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я;

58)інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

59)сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на здоров’я тютюнового диму;

60)сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я;

61)розглядає питання та вносить відповідне подання до міністра охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

62)здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування;

63)погоджує проекти статутів (положень) закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування;

64) готує (бере участь у підготовці) проекти спільних наказів на основі та на виконання Конституції, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, організовує і контролює їх виконання у межах своїх повноважень;

65) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я. 

 1. Управління охорони здоров’я для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

1)одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3)вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі охорони здоров’я;

4)користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5)скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6)надавати згідно з законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам закладів охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

7) розробляти та впроваджувати заходи, спрямовані на підвищення якості роботи;

8) з метою виконання покладених на управління охорони здоров’я завдань здійснювати інші функції та реалізовувати повноваження відповідно до чинного законодавства та цього Положення;

9)одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики − безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

10)отримувати та використовувати в установленому законодавством порядку благодійні внески і пожертви, що добровільно надані благодійниками (фізичними та юридичними особами) для першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю закладів охорони здоров’я;

11)сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій. 

 1. Управління охорони здоров’я в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 
 1. Керівництво управлінням охорони здоров’я:

1) управління охорони здоров’я очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації;

2)начальник управління охорони здоров’я має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління охорони здоров’я за погодженням з головою обласної державної адміністрації;

3) на період відсутності начальника управління охорони здоров’я його обов’язки виконує заступник відповідно до розподілу обов’язків;

4) на посаду начальника управління охорони здоров’я, його заступників призначаються особи, які мають вищу медичну освіту і необхідний стаж роботи. 

 1. Начальник управління охорони здоров’я:

1)здійснює керівництво діяльністю управління охорони здоров’я, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2)подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління охорони здоров’я;

3)затверджує посадові інструкції працівників управління охорони здоров’я та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління охорони здоров’я, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5)вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління охорони здоров’я;

6)звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління охорони здоров’я завдань та затверджених планів роботи;

7)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління охорони здоров’я, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси управління охорони здоров’я у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями − за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області;

11)подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління охорони здоров’я в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису доходів і видатків управління охорони здоров’я, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління охорони здоров’я;

14)призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, їх заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

15)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління охорони здоров’я;

16)забезпечує дотримання працівниками управління охорони здоров’я правил внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17)затверджує положення про структурні підрозділи управління;

18) визначає структуру управління охорони здоров’я;

19) укладає договори, видає довіреності;

20) має право доступу до документів та відомостей, що становлять державну таємницю;

21)погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління охорони здоров’я; 22) розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи і баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

23)постійно інформує населення про стан виконання покладених на управління повноважень у відповідних засобах масової інформації;

24)здійснює, визначені Законом України «Про державну службу», повноваження керівника державної служби в управлінні;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління охорони здоров’я, в ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та працівники закладів охорони здоров’я, громадських організацій.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління охорони здоров’я.

Рішення колегії реалізується у формі наказів начальника управління. 

 1. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в управлінні охорони здоров’я можуть утворюватись комісії.

Склад комісій та положення про них затверджує начальник управління. 

 1. Накази начальника управління охорони здоров’я, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством охорони здоров’я України. 
 1. Управління охорони здоров’я є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання обласної державної адміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління охорони здоров’я визначає голова обласної державної адміністрації у межах виділених бюджетних призначень і затвердженої для обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.

Штатний розпис та кошторис управління охорони здоров’я затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління охорони здоров’я. 

 1. Управління охорони здоров’я є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки. 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21 серпня 2015 року м.Луцьк № 360

Про внесення зміни
до Положення про управління охорони здоров’я
Волинської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, 23, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, підпункту 16 пункту 10 Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 (Постанова N 887), на виконання підпункту 3 пункту 5 розпорядження голови облдержадміністрації від 25 березня 2015 року N 112 “Про правове та кадрове забезпечення діяльності обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів” унести зміни та доповнення до Положення про управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 квітня 2014 року N 128 (Розпорядження N 128) (зі змінами), що додаються.

 

Голова В. Гунчик

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської
обласної державної адміністрації
21 серпня 2015 року N 360

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
(які є невід’ємною частиною)
до ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(Розпорядження N 128)

1. Підпункт 15 пункту 9 Положення викласти у такій редакції:

 • “15) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції:
  • щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  • щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;”.

.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
від 04.11.2016 року № 368-од

 

Р Е Г Л А М Е Н Т
управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Загальні положення

 1. Регламент управління охорони здоров’я облдержадміністрації у відповідності до Регламенту обласної державної адміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 17.08.2011 № 335 з наступними змінами) регулює організаційні та процедурні питання діяльності управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
 1. Розгляд в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації питань, що належать до його компетенції, проводиться начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації та його заступниками-начальниками відділів, заступниками начальників відділів, завідувачем сектору, а також комісіями, утвореними начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
 1. Робота управління охорони здоров’я облдержадміністрації є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної, службової інформації, що є власністю держави.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації інформує громадськість про діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції.

Висвітлення діяльності управління охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

 1. Розподіл обов’язків між начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації та заступниками начальника-начальниками відділів проводить начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

При цьому повинні бути визначені:

 • повноваження і функції посадової особи;
 • структурні підрозділи управління охорони здоров’я облдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
 • підприємства, установи та організації області, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
 • порядок заміщення начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступників начальника у разі їх відсутності.
 1. Положення про структурні підрозділи управління охорони здоров’я облдержадміністрації розробляються, погоджуються заступниками начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) і затверджуються начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Планування роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації

 1. Робота управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводиться за річним та квартальним планами, які погоджуються із заступником голови облдержадміністрації і затверджуються начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації (форма додається).

Робота відділів та сектору управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводиться за місячними планами, що затверджуються начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації

 1. Планування роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності його структурних підрозділів.
 1. Формування планів роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється сектор управління медичним персоналом та організаційної роботи за пропозиціями структурних підрозділів та головних позаштатних спеціалістів управління охорони здоров’я облдержадміністрації з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.
 1. Плани роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень, рішень облдержадміністрації та обласної ради.

До планів роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації включаються:

 • актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів щодо функціонування галузі охорони здоров’я;
 • перелік актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
 • основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації або за його участю.
 • Плани повинні містити питання:
 • підбиття підсумків діяльності управління охорони здоров’я облдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
 • діяльності структурних підрозділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.
 • У планах роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.
 1. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації з дозволу начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Питання, яке передбачалося планом роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації для розгляду на засіданні колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації чи нараді у начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, переноситься чи виключається з плану роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації за дозволом начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника начальника-начальника відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Питання, які передбачалися планом роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації для розгляду заступниками начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, переносяться чи виключаються з плану роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації за погодженням відповідно з ними на підставі доповідної записки керівника чи працівника структурного підрозділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації, який відповідає за підготовку запланованого питання.

Пропозиції до річного плану роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації подаються у терміни, визначені начальником управління.

 1. Контроль за виконанням планів роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється заступниками начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та заслуховується на нарадах у начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації один раз в півріччя.
 2. Підготовка щомісячного звіту про роботу управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводиться сектором управління медичним персоналом та організаційної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації на основі звітів лікувально-профілактичних закладів, головних позаштатних спеціалістів (додається).

Звіт про результати діяльності управління охорони здоров’я облдержадміністрації розміщується на веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 1. Організація роботи з документами управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

Інструкція з діловодства управління охорони здоров’я облдержадміністрації затверджується наказом начальника роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 1. Відповідальність за організацію виконання документів несуть начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступники начальника-начальники відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники і заступники керівників структурних підрозділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
 1. Контроль за виконанням документів здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-Міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, реагування на звернення комітетів Верховної Ради України, запитання і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також запити на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Контроль за виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-Міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також за реагуванням на звернення комітетів Верховної Ради України, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, листи Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії за розглядом звернень громадян, листів центральних органів виконавчої влади та інших документів здійснюється завідувачем діловодом відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

 1. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
 1. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також за реагуванням на звернення комітетів Верховної Ради України, запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
  • аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
  • систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
  • проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
  • розгляду питань діяльності (заслуховувати звіти) виконавців на засіданнях колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації, нарадах у начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступників начальника.
 1. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються начальникові управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступникові начальника-начальнику відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови обласної державної адміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступник начальника-начальник відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям ужити додаткових заходів до усунення причини.

 1. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації за наявністю візи виконавця.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного відділу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступника начальника-начальника відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). При цьому виконавці документів подають діловоду управління охорони здоров’я облдержадміністрації підписані примірники надісланих інформацій про виконання встановленого завдання або копії відповідних письмових рішень органу влади, який видав документ, про втрату чинності цього документа чи зняття його з контролю.

Організація розгляду звернень громадянта проведення особистого прийому громадян

 1. Управління охорони здоров’я облдержадміністрації організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій, заяв та скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства, покладається на діловода відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації, проведення особистого прийому громадян – на відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

 1. Порушені у зверненнях питання начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступники начальника-начальники відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації скеровують для розгляду заступникам начальника відділу, завідувачу сектору управління охорони здоров’я облдержадміністрації, керівникам закладів охорони здоров’я області, головним штатним та позаштатним спеціалістам управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

За результатами розгляду звернень керівники цих закладів надають відповіді управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації та заявникам.

 1. Особистий прийом громадян проводить начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступники начальника-начальники відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується наказом начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації та доводиться до відома лікувально-профілактичних закладів.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації аналізує щокварталу роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісіїуправління охорони здоров’я облдержадміністрації

 1. Для сприяння здійсненню повноважень управління охорони здоров’я облдержадміністрації її начальник утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), комісії.

Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 1. Для узгодження розгляду питань, що належать до компетенції управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія управління охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – колегія) у складі начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації (голова колегії), заступників начальника-начальників відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
 1. До складу колегії можуть входити за згодою посадові особи органів місцевого самоврядування, голови державних районних адміністрацій, депутати-медики, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів області.

До складу колегії можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації визначається начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації та затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації, зміни до її складу вносяться розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

 1. Засідання колегії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як двох третин загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації, позачергові – за потреби.

Дату і час проведення засідання колегії призначає начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

 1. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії. Рішення колегії впроваджується в життя, як правило, наказом начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Координацію роботи щодо підготовки засідання колегії здійснює начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Порядок денний засідання колегії формується секретарем колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації на підставі питань, включених до плану роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації і додаткових, поданих заступниками начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, погоджених начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Підготовка питань для розгляду на засіданнях колегії проводиться структурними підрозділами управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступниками начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), головними лікарями лікувально-профілактичних закладів області, головними штатними та позаштатними спеціалістами управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Матеріали на засідання колегії готуються та подаються секретарю колегії у терміни, визначені планом підготовки засідання колегії, затвердженим начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Склад запрошених на засідання колегії визначається начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації за пропозиціями заступників начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

На розгляд членів колегії подаються:

 • проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідачів по кожному питанню;
 • довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
 • довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного;
 • проекти рішень колегії.

Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – у день проведення засідання.

Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, подають матеріали секретарю колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації не пізніше, ніж за сім днів до засідання.

Довідки з питань порядку денного засідання колегії повинні бути погоджені заступниками начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються питань порядку денного, візуються виконавцем.

Проекти рішення колегії візуються виконавцем, заступниками начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Повідомлення членів колегії, запрошених про час, місце проведення та порядок денний засідання колегії, їх реєстрацію здійснює секретар колегії. У разі проведення спільного засідання приймається спільне рішення.

Після засідання колегії структурний підрозділ управління охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, наказу начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного.

Рішення колегії оформляються протоколом, який складається секретарем колегії та підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення спільних засідань колегії оформляється протоколом, який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в архіві управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Офіційне повідомлення засобами масової інформації про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії надає секретар колегії або уповноважена начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації посадова особа.

Засідання інших консультативних та дорадчих органів (комітетів, комісій, рад, штабів тощо), що діють при управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, проводяться згідно з відповідними планами, а також за потреби. Підготовка, документальне оформлення роботи комісії, зміни в складі, ліквідація та здача протоколів в архів забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

 1. У своїй роботі колегія управління охорони здоров’я облдержадміністрації керується Положенням про колегію обласної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад

 1. Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступники начальника-начальники відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

Організація та проведення нарад у начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, заступників начальника-начальники відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації покладається на відповідні структурні підрозділи управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

 1. План проведення нарад на півріччя затверджується начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Наради проводяться начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації, як правило, двічі на місяць.

У нараді беруть участь заступники начальника-начальники відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, керівники та заступники керівників структурних підрозділів, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів області, представники засобів масової інформації (за згодою). На нараду можуть запрошуватись інші особи за окремим списком, який погоджується начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Запрошення на наради у начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації або його заступників, реєстрація прибуття на них здійснюється секретарем, який призначається з числа працівників управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Питання для розгляду на нараді, згідно з планом роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації, вивчаються заступниками начальника- начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та погоджуються начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення питання про розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

Організація підготовки наради у начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації відповідних матеріалів на нараду покладається на заступників начальника-начальників відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівників відповідних структурних підрозділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації може проводити, у разі потреби, інші робочі наради.

Довідки з питань наради, погоджені заступниками начальника- начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) подаються секретарю.

Проекти наказів начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, що подаються на нараду, візуються виконавцем, заступником начальника-начальником відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаються накази начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Секретар контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Координацію та загальний контроль за ходом підготовки наради здійснює секретар.

 1. Нарада оформляється протоколом не пізніше, ніж у триденний строк. Протокол наради підписується головуючим.
 1. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена начальником управління охорони здоров’я облдержадміністрації посадова особа.

Керівники структурних підрозділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головні штатні та позаштатні спеціалісти несуть персональну відповідальність за якісну підготовку та своєчасність подачі матеріалів для нарад.

Порядок внесення та розгляду проектів наказів начальника управлінняохорони здоров’я облдержадміністрації

 1. Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає в межах повноважень обласної державної адміністрації накази.
 1. Проекти наказів начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – проекти наказів) готують структурні підрозділи, головні штатні і позаштатні спеціалісти управління охорони здоров’я облдержадміністрації, а також керівники лікувально-профілактичних закладів області.
 1. У разі, коли розроблення проекту наказу доручено кільком структурним підрозділам управління охорони здоров’я облдержадміністрації або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.
 1. Проекти наказів підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами управління охорони здоров’я облдержадміністрації, а у разі потреби – з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи управління охорони здоров’я облдержадміністрації, виходячи із змісту основних положень проекту наказу.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації з розроблення проекту наказу, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи управління охорони здоров’я облдержадміністрації, за зверненнями головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту наказу.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, інших органів, заступниками начальника-начальниками відділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект наказу, а також дата візування.

Проекти наказів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше, ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи управління охорони здоров’я облдержадміністрації не висловили своєї пропозиції щодо проекту наказу у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

 1. Проект наказу із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті наказу, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті наказу можуть передбачатись, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті наказу можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування управління охорони здоров’я облдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 1. У разі розроблення проекту наказу, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (зі змінами та доповненнями).

Головний розробник разом з проектом наказу, який має ознаки регуляторного акта, подає:

 • копію рішення Державної регуляторної служби України про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
 • копію повідомлення про оприлюднення проекту.
 1. Підготовлений проект наказу підписується працівником управління охорони здоров’я облдержадміністрації, що є головним розробником, та вноситься начальникові управління охорони здоров’я облдержадміністрації, його заступникам-начальникам відділів (відповідно до розподілу обов’язків).

За дорученням начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації опрацювання внесеного проекту наказу проводиться у заступників начальника-начальників відділів управління та, у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту наказу у заступників начальника-начальників відділів управління не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби, зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи відділу.

Юрисконсульт, який здійснює правове забезпечення управління охорони здоров’я облдержадміністрації, опрацьовує поданий проект наказу, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту наказу у відповідність до вимог, а також, у разі потреби, редагує проект наказу.

Юрисконсульт, який здійснює правове забезпечення управління охорони здоров’я облдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

 • перевіряє проект наказу на відповідність Конституції України та законам України, іншим актам законодавства;
 • оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
 • перевіряє повноту погодження проекту наказу із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту наказу чи його окремих положень, актам законодавства юрисконсульт готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.

Проект, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Регуляторний акт не може бути прийнятий начальником управління, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проект регуляторного акта не був оприлюднений;
 • проект регуляторного акта не був поданий на погодження із уповноваженим органом;
 • щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було прийнято рішення про відмову в його погодженні.
 1. Якщо під час опрацювання проекту наказу виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження за підписом заступника начальника-начальника відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
 1. Проект наказу візується керівниками чи працівниками структурних підрозділів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, у разі, якщо у проекті наказу визначені контрольні завдання – заступником начальника-начальником відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також, у разі потреби, іншим заступником начальника-начальником відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації та передається діловоду управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
 1. Накази начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації не нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими наказами не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Накази доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Накази начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (зі змінами та доповненнями).

Накази начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх державної реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх в дію.

Накази управління охорони здоров’я облдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до наказів начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації є невід’ємною частиною таких наказів і підписуються заступником начальника-начальником відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Накази начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації в установленому начальником управління порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” відстеження результативності виданого наказу.

Консультації з громадськістю з питань формуваннята реалізації державної політики

 1. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність управління охорони здоров’я облдержадміністрації, її посадових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються розвитку охорони здоров’я області, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх економічних, соціальних інтересів.
 3. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
 • проектів наказів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, що носять нормативно-правовий характер, мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян;
 • проектів регуляторних актів;
 • проектів регіональних програм, рішень стосовно стану їх виконання;
 • звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
 1. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації при виданні наказів або в його подальшій роботі.
 2. Консультації з громадськістю організовує і проводить структурний підрозділ управління охорони здоров’я облдержадміністрації, який є головним розробником проекту наказу або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя області.

До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.

 1. Проекти наказів, які пройшли оприлюднення та обговорення, погоджуються (візуються) начальником управління.
 2. Консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики проводяться у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.
 3. Структурні підрозділи управління охорони здоров’я облдержадміністрації сприяють проведенню громадської експертизи їх діяльності згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976.

Взаємовідносини управління охорони здоров’я облдержадміністраціїз іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 1. Взаємовідносини управління охорони здоров’я облдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на управління охорони здоров’я облдержадміністрації завдань.

З метою забезпечення ефективної взаємодії управління охорони здоров’я облдержадміністрації щосереди до 11.00 подає організаційному відділу апарату облдержадміністрації для узагальнення інформацію про основні організаційно-масові заходи суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації наступного тижня за формою, що додається.

53. Управління охорони здоров’я облдержадміністрації готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно – територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами. З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження, облдержадміністрацією може бути проведене його громадське обговорення.


.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

11 липня 2016 року м.Луцьк № 159-ос

Про затвердження розподілу функціональних обов’язків
між начальником, заступником начальника управління-
начальником відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи,
заступником начальника управління – начальником відділу медичних кадрів,
бухгалтерського обліку та планування управління охорони здоров’я
Волинської обласної державної адміністрації

Відповідно до Указу Президента України від 08.05.2012 № 333/2012″Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012, з метою належної організації діяльності управління охорони здоров’я облдержадміністрації, оперативного вирішення завдань, що належать до повноважень, відповідно до Положення про управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.04.2014 № 128, Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, враховуючи зміну структури управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між начальником, заступником начальника управління-начальником відділу організації надання
  медичної допомоги та режимно-секретної роботи, заступником начальника
  управління-начальником відділу медичних кадрів, бухгалтерського обліку та планування управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, що додається.
 2. Установити, що на період тривалої відсутності:
  • начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації (відпустка, хвороба, відрядження тощо) його обов’язки виконує (за наказом начальника) заступник начальника управління-начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Грицюк І.П, а у разі відсутності останнього – заступник начальника управління-начальник відділу медичних кадрів, бухгалтерського обліку та планування управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Руцький В.К.;
  • заступника начальника управління-начальника відділу медичних кадрів, бухгалтерського обліку та планування управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Руцького В.К. його обов’язки виконує (за наказом начальника) заступник начальника управління-начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Грицюк І.П.
 3. Завідувачу сектору управління медичним персоналом та організаційної роботи відділу медичних кадрів, бухгалтерського обліку та планування довести до відома апарату управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації вимоги цього наказу і розмістити його на інформаційному ВЕБ-сайті управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.
 4. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації від 29.03.2016 № 46-ос «Про затвердження розподілу функціональних обов’язків між начальником, заступником начальника управління-начальником відділу організації надання
  медичної допомоги, реформування, бухгалтерського обліку та звітності, заступником начальника управління-начальником відділу медичних кадрів,
  планування, мобілізаційної та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації».
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник І. Ващенюк

Згоран 297 109


.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
11.07.2016 № 159-ос

РОЗПОДІЛ
функціональних обов’язків між начальником,
заступником начальника управління-начальником відділу організації
надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи,
заступником начальника управління-начальником відділу медичних кадрів,
бухгалтерського обліку та планування управління охорони здоров’я
Волинської обласної державної адміністрації

 1. Начальник управління охорони здоров’я (Ващенюк Ігор Степанович):

  1. здійснює керівництво діяльністю управління охорони здоров’я, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню сприятливих умов праці, визначає ступінь відповідальності заступників начальника, керівників та працівників структурних підрозділів управління охорони здоров’я;
  2. готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області, обласного бюджету, подає їх на розгляд обласній державній адміністрації, обласній раді та забезпечує їх виконання. У межах компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
  3. звітує перед головою обласної державно адміністрації про виконання покладених на управління охорони здоров’я завдань та затверджених планів заходів;
  4. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції управління охорони здоров’я та розробляє проекти відповідних рішень;
  5. представляє інтереси управління охорони здоров’я у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
  6. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
  7. подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
  8. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління охорони здоров’я;
  9. здійснює добір кадрів на посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що відносяться до закладів системи охорони здоров’я;
  10. погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління охорони здоров’я.
  11. подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління охорони здоров’я, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  12. подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління охорони здоров’я, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  13. затверджує посадові інструкції працівників управління охорони здоров’я;
  14. затверджує положення про структурні підрозділи управління охорони здоров’я;
  15. розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;
  16. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
  17. забезпечує дотримання працівниками управління охорони здоров’я облдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  18. нагороджує працівників закладів охорони здоров’я за особливі заслуги грамотами управління охорони здоров’я та представляє працівників закладів охорони здоров’я у вищі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, Почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань та звання кращого працівника за даною професією;
  19. направляє у разі необхідності у відрядження працівників закладів охорони здоров’я;
  20. може брати участь засіданнях органів місцевого самоврядування;
  21. постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на управління охорони здоров’я у відповідних засобах масової інформації;
  22. проводить оперативні наради з апаратом управління охорони здоров’я облдержадміністрації та керівним складом закладів охорони здоров’я;
  23. приймає участь в основних організаційних заходах облдержадміністрації та обласної ради, у роботі координаційних рад, комісій згідно розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
  24. сприяє у розвитку міжнародного співробітництва, впровадженні інноваційних проектів, приймає участь у реалізації проектів Європейського союзу із залученням інвестицій, спрямованих на покращення фінансового забезпечення галузі;
  25. вживає заходів для збереження, розвитку та впорядкування мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогноз її розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;
  26. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення області;
  27. здійснює у встановленому порядку акредитацію закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомоги та приватної форми власності, що надають первинну допомогу;
  28. спільно з відділами апарату облдержадміністрації бере участь у перевірках з питань дотримання чинного законодавства щодо виконання делегованих повноважень на території районів, міст;
  29. забезпечує проведення виїзних колегій управління охорони здоров’я;
  30. надає Міністерству охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;
  31. організовує роботу щодо дотримання вимог з питань охорони праці;
  32. сприяє у реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;
  33. забезпечує, вживає заходів та здійснює контроль за охороною державної таємниці;
  34. здійснює керівництво розробленням мобілізаційного плану управління охорони здоров’я облдержадміністрації, контролює виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я;
  35. веде прийом громадян.

  Відповідає за взаємодію управління охорони здоров’я з:

  1. обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами;
  2. органами місцевого самоврядування;
  3. Міністерством охорони здоров’я України;
  4. організаціями та об’єднаннями громадян;
  5. іншими державними структурами;
  6. громадськими радами.

  Координує та контролює діяльність:

  1. колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
  2. лікувально-профілактичних закладів;
  3. додержання актів законодавства з питань охорони здоров’я керівниками закладів охорони здоров’я комунальної форм власності;
  4. виконання делегованих повноважень з питань забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території;
  5. медичних вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.
  6. здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в м. Ковелі та Ковельському районі.
 2. Заступник начальника управління-начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації (Грицюк Іван Петрович)

  1. здійснює керівництво діяльністю управління в галузі охорони здоров’я у порядку делегованих йому начальником управління повноважень та у разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки;
  2. забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я у межах делегованих йому повноважень і компетенції;
  3. здійснює організаційно-методичне керівництво головними позаштатними спеціалістами управління охорони здоров’я облдержадміністрації в питаннях планування і забезпечення населення області спеціалізованими видами медичної допомоги;
  4. забезпечує організаційно-методичне керівництво та розширення доступності і якості амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної і швидкої медичної допомоги населенню;
  5. забезпечує організаційно-методичне керівництво по організації медичної допомоги населенню області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  6. впроваджує в практику роботи закладів охорони здоров’я досягнення вітчизняної та зарубіжної медичної науки на основі національного та обласного планів впровадження науки в практику;
  7. здійснює систему заходів по впровадженню в практику роботи наукової організації праці та передового досвіду;
  8. організовує та здійснює роботу по вивченню і плануванню забезпечення лікувальних і профілактичних закладів області медикаментами та медичною апаратурою;
  9. забезпечує організацію проведення оперативних нарад з апаратом управління охорони здоров’я облдержадміністрації та керівним складом обласних лікувальних закладів;
  10. забезпечує впровадження заходів по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах області;
  11. очолює роботу обласної комісії по онкозапущеності, по захворюваності туберкульозом, контролює роботу МСЕК, спеціалізованих ЛКК (доросле населення);
  12. очолює роботу обласної атестаційної комісії по вивченню кваліфікаційної підготовки та рівня знань медичних працівників;
  13. приймає участь у плануванні потреби в спеціалістах з вищою і неповною вищою освітою та їх післядипломної підготовки, робота з резервом, організації проведення інтернатури, післядипломної освіти лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;
  14. контролює забезпечення якості надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичними особами – підприємцями, які проводять господарську діяльність з медичної практики; є головою клініко-експертної комісії управління з контролю якості медичної допомоги;
  15. є заступником голови комісії по акредитації лікувально-профілактичних закладів області та організовує її проведення;
  16. є начальником обласного штабу медичної служби цивільної захисту області;
  17. бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм;
  18. відповідає за здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності та охорони державної таємниці в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, контролює за їх дотриманням;
  19. відповідає за організацію робіт з технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
  20. координує розроблення проекту мобілізаційного плану управління охорони здоров’я облдержадміністрації, бере участь у формуванні основних показників мобілізаційного плану;
  21. забезпечує систематичне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність управління на ВЕБ-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
  22. забезпечує дотримання підпорядкованими працівниками законодавства України з питань боротьби з корупцією;
  23. здійснює організаційно-методичне керівництво працівниками обласної бази спеціального медичного забезпечення, головними позаштатними спеціалістами управління з питань планування і надання населенню області невідкладної та спеціалізованої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру;
  24. готує рішення, розпорядження за напрямами діяльності управління;
  25. аналізує, у межах наданих повноважень, стан і тенденцію розвитку галузі та вносить пропозиції щодо усунення негативних тенденцій;
  26. аналізує та контролює своєчасний і якісний розгляд звернень депутатських звернень та запитів, звернень від громадян, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що нале­жать до його компетенції;
  27. контролює своєчасне та якісне виконання доручень Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
  28. вживає заходи щодо удосконалення організації роботи із заявами, зверненнями та скаргами громадян;
  29. контролює та координує роботу по профілактиці корупції та правопорушень в закладах охорони здоров’я області;
  30. здійснює формування плану роботи управління охорони здоров’я;
  31. очолює роботу атестаційних комісій по атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;
  32. забезпечує захист персональних даних;
  33. забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я вживає заходів для усунення причин, що викликають їх надходження;
  34. 34. здійснює контроль за веденням діловодства, збереження документів у відповідності з чинним законодавством;
  35. здійснює організаційне та методичне керівництво щодо розроблення проектів мобілізаційного плану управління хорони здоров’я облдержадміністрації;
  36. здійснює контроль за організацією заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в управлінні охорони здоров’я та підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах області;
  37. бере участь у формуванні основних показників мобілізаційного плану;
  38. веде прийом громадян.

  Відповідає за взаємодію управління охорони здоров’я з:

  1. органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  2. обласним військовим комісаріатом;
  3. управлінням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області;
  4. відділом з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з питань роботи аптечних закладів комунальної форми власності;
  5. обласною федерацією профспілок;
  6. ДВПТ “Волиньфармпостач”;
  7. Державною службою з контролю якості лікарських засобів у Волинській області.

  Здійснює контроль за:

  1. підготовкою матеріалів для проведення колегій управління охорони здоров’я;
  2. якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я усіх форм власності на основі галузевих медичних стандартів;
  3. за дотриманням належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного стану в лікувально-профілактичних закладах області;
  4. впровадження в практику наукових досягнень та передового досвіду в галузі охорони здоров’я;
  5. виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради;
  6. за виконанням делегованих повноважень з питань забезпечення розвитку мережі лікувально-профілактичних закладів в регіоні (відкриття лікарських амбулаторій, у тому числі амбулаторій сімейного лікаря, фельдшерських пунктів, денних стаціонарів);
  7. станом метрологічного забезпечення медичної апаратури і засобів вимірювання в лікувально-профілактичних закладах області;
  8. своєчасним та якісним розглядом підпорядкованими працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, запитів на публічну інформацію, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що належать до його компетенції;
  9. в межах наданих повноважень станом трудової та виконавчої дисципліни.

  Відповідає за:

  1. поліпшення якості надання медичної допомоги дорослому населенню області;
  2. забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, встановлених критеріїв медичних технологій;
  3. прогнозування розвитку мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги, в т.ч. сімейної медицини;
  4. організацію роботи терапевтичної, хірургічної служб, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, роботу з питань цивільного захисту, кадрового та матеріально-технічного забезпечення формувань медичної служби цивільного захисту області; організацію і здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  5. роботу з профілактики корупції та правопорушень в закладах охорони здоров’я області;
  6. організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави в частині стану здоров’я претендентів.

  Здійснює координаційну, контролюючу, консультативно-методичну та організаційну роботу в:

  1. Волинській обласній клінічній лікарні;
  2. Волинському обласному територіальному медичному протитуберкульозному об’єднанні;
  3. Волинському обласному наркологічному диспансері;
  4. ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер»;
  5. Волинському обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики;
  6. Волинському обласному шкірно-венерологічному диспансері.
  7. Лікувально-профілактичному закладі “Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни”;
  8. Волинському лікувально-профілактичному закладі для надання медичної допомоги невиліковним хворим (обласна лікарня “Хоспіс”);
  9. Волинських обласних психіатричних лікарнях № 1 м. Луцька та № 2 смт. Олика;
  10. Волинському обласному патологоанатомічному бюро;
  11. Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи;
  12. Волинській обласній базі спеціального медичного постачання;
  13. комунальному закладі «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
  14. Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих;
  15. Волинській обласній науковій медичній бібліотеці;
  16. Володимир-Волинському районі;
  17. Камінь-Каширському районі;
  18. Локачинському районі;
  19. Рожищенському районі;
  20. Старовижівському районі;
  21. Турійському районі;
  22. м. Нововолинську;
  23. м. Луцьку.
 3. Заступник начальника управління-начальник відділу медичних кадрів, бухгалтерського обліку та планування управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації (Руцький Валерій Костянтинович):

  1. здійснює керівництво діяльністю управління в галузі охорони здоров’я у порядку делегованих йому начальником управління повноважень та у разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки;
  2. забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я у межах делегованих йому повноважень і компетенції;
  3. здійснює організаційно-методичне керівництво головними спеціалістами управління з педіатрії, акушерства та гінекології, головними позаштатними спеціалістами управління з питань планування і забезпечення дитячого населення області спеціалізованими видами медичної допомоги;
  4. разом із спеціалістами управління забезпечує організаційно-методичне керівництво та розширення доступності і якості амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної і швидкої медичної допомоги населенню;
  5. забезпечує організацію надання медичної допомоги та оздоровлення дитячого населення області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  6. впроваджує в практику роботи закладів охорони здоров’я досягнення вітчизняної та зарубіжної медичної науки на основі національного та обласного планів впровадження науки в практику;
  7. здійснює систему заходів по впровадженню в практику роботи наукової організації праці та передового досвіду;
  8. організовує та здійснює роботу по вивченню і плануванню забезпечення лікувальних і профілактичних закладів області медикаментами та медичною апаратурою;
  9. бере участь в основних організаційних заходах облдержадміністрації та обласної ради (засіданнях колегій облдержадміністрації та обласної ради, нарадах, робочих поїздках, координаційних радах, міжвідомчих комісіях);
  10. очолює роботу обласних комісій з розгляду материнської і дитячої смертності та зниженню захворюваності, координаційну раду з впровадження генетичного моніторингу в області;
  11. проводить роботу, пов’язану з роз’яснення та здійснення заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб;
  12. сприяє розвитку міжнародного співробітництва;
  13. керує розробленням мобілізаційного плану Волинської обласної станції переливання крові, вживає заходів щодо виконання встановленого мобілізаційного завдання закладами охорони здоров’я області, відповідно до укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями;
  14. контролює забезпечення якості надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичними особами – підприємцями, які проводять господарську діяльність з медичної практики; є заступником голови клініко-експертної комісії управління з контролю якості медичної допомоги;
  15. є координатором з міжнародного співробітництва в рамках Державних програм, а також відповідальним за організацію в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;
  16. уз­годжує і спрямовує роботу бухгалтерської та економічної служби управління;
  17. веде прийом громадян.

  Відповідає за взаємодію управління охорони здоров’я з:

  1. органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  2. управлінням Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області;
  3. управлінням освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації;
  4. департаментом фінансів облдержадміністрації;
  5. департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації;

  Здійснює контроль за:

  1. підготовкою матеріалів для проведення колегій управління охорони здоров’я;
  2. організацією виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та управління охорони здоров’я, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради;
  3. своєчасним та якісним розглядом підпорядкованими працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, запитів на публічну інформацію, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що належать до його компетенції;
  4. виконанням плану роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
  5. в межах наданих повноважень станом трудової та виконавчої дисципліни.
  6. за розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни в управлінні;
  7. усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетного закладу, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

  Відповідає за:

  1. поліпшення якості надання медичної допомоги дитячому населенню області;
  2. організацію роботи з охорони здоров’я материнства та дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності;
  3. організацію амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, спеціалізованої швидкої медичної допомоги та санаторно-курортного оздоровлення дитячого населення області, служби материнства і дитинства;
  4. здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації, організацію роботи підпорядкованих закладів охорони здоров’я в особливий період;
  5. медичне забезпечення учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів;
  6. проведення заходів щодо сприяння формуванню здорового способу життя;
  7. організацією та виконанням державних і обласних програм по охороні здоров’я населення;
  8. координацію роботи по прийому іноземних делегацій.

  Здійснює координаційну, контролюючу, консультативно-методичну та організаційну роботу в:

  1. Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні;
  2. Волинській обласній інфекційній лікарні;
  3. Волинському обласному центрі по профілактиці і боротьбі зі СНІДом;
  4. КП «Волинська обласна стоматологічна поліклініка»;
  5. Волинській обласній станції переливання крові та Володимир-Волинській станції переливання крові;
  6. Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки
  7. Волинському обласному центрі здоров’я;
  8. Обласному дитячому протитуберкульозному санаторії “Згорани” Любомльського району Волинської області;
  9. Горохівському районі;
  10. Іваничівському районі;
  11. Ківерцівському районі;
  12. Луцькому районі;
  13. Любешівському районі;
  14. Любомльському і Шацькому районах;
  15. Маневицькому районі;
  16. Ратнівському районі.