Функції


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

04 грудня  2018 року м. Луцьк № 493-од

Про затвердження розподілу  функціональних
обов’язків між начальником, заступником начальника
управління-начальником відділу організації надання
медичної допомоги  та режимно-секретної
роботи,  заступником начальника  управління-
начальником відділу медичних кадрів та планування
управління охорони здоров’я  Волинської обласної 
державної адміністрації

 Відповідно до Указу Президента України від 08.05.2012 № 333/2012″Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012, з метою  належної організації діяльності управління охорони здоров’я облдержадміністрації, оперативного вирішення завдань, що належать до повноважень, відповідно до Положення про управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням  голови облдержадміністрації від 31.01.2018 № 68, Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик  посад державних службовців, враховуючи зміни структури  управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між начальником, заступником начальника управління-начальником відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи,  заступником начальника управління-начальником відділу медичних кадрів та планування  управління охорони здоров’я Волинської обласної  державної адміністрації, що додається.
 2. Установити, що на період тривалої відсутності

– начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації (відпустка, хвороба, відрядження тощо) його обов’язки виконує заступник начальника управління-начальник відділу медичних кадрів та планування управління охорони здоров’я Волинської  обласної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – заступник начальника управління-начальник відділу організації надання медичної допомоги  та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської  обласної державної адміністрації.

         – заступника начальника управління-начальника відділу медичних кадрів та планування  управління охорони здоров’я Волинської  обласної державної адміністрації виконує обов’язки (за наказом начальника) заступник начальника управління-начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи  управління охорони здоров’я Волинської  обласної державної адміністрації;

         – заступника начальника управління-начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи  управління охорони здоров’я Волинської  обласної державної адміністрації виконує обов’язки заступник начальника управління-начальник відділу медичних кадрів та планування  управління охорони здоров’я Волинської  обласної державної адміністрації

 1. Заступнику начальника відділу медичних кадрів та планування довести до відома апарату управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації вимоги цього наказу і розмістити його на інформаційному ВЕБ-сайті  управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.
 2. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації від 11.07.2016 № 159-ос.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                                       І.ВАЩЕНЮК

Л.Згоран 297 109


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
управління охорони здоров’я
обласної державної адміністрації

04.12.2018 № 493-од

Розподіл
функціональних обов’язків між начальником,
заступником начальника управління-начальником
відділу організації надання медичної допомоги  та режимно-секретної роботи,
заступником начальника управління-начальником відділу медичних кадрів
та планування  управління охорони здоров’я
Волинської обласної державної адміністрації

І. Начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації: 

 1. здійснює керівництво діяльністю управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації (далі Управління), несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню сприятливих умов праці, визначає ступінь відповідальності заступників начальника, керівників та працівників структурних підрозділів Управління;
 2. готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області, обласного бюджету, подає їх на розгляд обласній державній адміністрації, обласній раді та забезпечує їх виконання. У межах компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

3.звітує перед головою обласної державно адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів заходів;

 1. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень;
 2. представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
 3. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 4. подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
 5. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Управління;
 6. здійснює добір кадрів на посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що відносяться до закладів системи охорони здоров’я;

10.призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

 1. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;
 2. затверджує посадові інструкції працівників Управління;
 3. затверджує положення про структурні підрозділи Управління;
 4. розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;
 5. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;
 6. забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
 7. нагороджує працівників закладів охорони здоров’я за особливі заслуги грамотами Управління та представляє працівників закладів охорони здоров’я у вищі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, Почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань та звання кращого працівника за даною професією;
 8. направляє у разі необхідності у відрядження працівників Управління і закладів охорони здоров’я;
 9. може брати участь засіданнях органів місцевого самоврядування;
 10. постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на Управління у відповідних засобах масової інформації;
 11. проводить оперативні наради з апаратом Управління та керівним складом закладів, підприємств охорони здоров’я;
 12. приймає участь в основних організаційних заходах облдержадміністрації та обласної ради, у роботі координаційних рад, комісій згідно розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
 13. сприяє у розвитку міжнародного співробітництва, впровадженні інноваційних проектів, приймає участь у реалізації проектів Європейського союзу із залученням інвестицій, спрямованих на покращення фінансового забезпечення галузі;
 14. вживає заходів для збереження, розвитку та впорядкування мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогноз її розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;
 15. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів та підприємств охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення області;
 16. здійснює у встановленому порядку акредитацію закладів та підприємств охорони здоров’я комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомоги та приватної форми власності, що надають первинну допомогу;

27.спільно з відділами апарату облдержадміністрації бере участь у перевірках з питань дотримання чинного законодавства щодо виконання делегованих повноважень на території районів, міст;

 1. забезпечує проведення виїзних колегій Управління;
 2. надає Міністерству охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;
 3. організовує роботу щодо дотримання вимог з питань охорони праці;
 4. сприяє у реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;
 5. забезпечує, вживає заходів та здійснює контроль за охороною державної таємниці;

33.здійснює керівництво розробленням мобілізаційного плану Управління, контролює виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації працівників підпорядкованих закладів та підприємств охорони здоров’я;

 1. є головою клініко-експертної комісії Управління з контролю якості медичної допомоги;

Відповідає за взаємодію Управління з:

 1. обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами;
 2. органами місцевого самоврядування;
 3. Міністерством охорони здоров’я України;
 4. організаціями та об’єднаннями громадян;
 5. іншими державними структурами;
 6. громадськими радами.

 Координує та контролює діяльність:

 1. колегії управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації;
 2. лікувально-профілактичних закладів;
 3. додержання актів законодавства з питань охорони здоров’я керівниками закладів охорони здоров’я комунальної форми власності;
 4. виконання делегованих повноважень з питань забезпечення доступності медичного обслуговування на  відповідній території;
 5. медичних вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

ІІ. Заступник начальника управління-начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації:

 1. здійснює керівництво діяльністю Управління в галузі охорони здоров’я у порядку делегованих йому начальником Управління повноважень;
 2. забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я у межах делегованих йому повноважень і компетенції;
 3. здійснює організаційно-методичне керівництво координаторами груп та експертами Управління в питаннях планування і забезпечення населення області спеціалізованими видами медичної допомоги;
 4. забезпечує організаційно-методичне керівництво та розширення доступності і якості амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної і швидкої медичної допомоги населенню;
 5. забезпечує організаційно-методичне керівництво по організації медичної допомоги населенню області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 6. впроваджує в практику роботи закладів охорони здоров’я досягнення вітчизняної та зарубіжної медичної науки на основі національного та обласного планів впровадження науки в практику;
 7. здійснює систему заходів по впровадженню в практику роботи наукової організації праці та передового досвіду;
 8. організовує та здійснює роботу по вивченню і плануванню забезпечення лікувальних і профілактичних закладів області медикаментами та медичною апаратурою;
 9. забезпечує організацію проведення оперативних нарад з апаратом Управління та керівним складом обласних лікувальних закладів;
 10. забезпечує впровадження заходів по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах області;
 11. є начальником обласного штабу медичної служби цивільної захисту області;
 12. бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм;
 13. відповідає за здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності та охорони державної таємниці в Управлінні, контролю їх дотримання;
 14. відповідає за організацію робіт з технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Управління;
 15. координує розроблення проекту мобілізаційного плану Управління, бере участь у формуванні   основних показників мобілізаційного плану;
 16. забезпечує систематичне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність управління на ВЕБ-сайті Управління;
 17. забезпечує дотримання підпорядкованими працівниками законодавства України з питань боротьби з корупцією;
 18. здійснює організаційно-методичне керівництво працівниками обласної бази спеціального медичного забезпечення, експертами управління з питань планування і надання населенню області невідкладної та спеціалізованої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру;
 19. готує проекти рішень, розпоряджень за напрямами діяльності Управління;
 20. аналізує, у межах наданих повноважень, стан і тенденцію розвитку галузі та вносить пропозиції щодо усунення негативних тенденцій;
 21. аналізує та контролює своєчасний і якісний розгляд звернень депутатських звернень та запитів, звернень від громадян, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що надходять до Управління, та готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що нале­жать до його компетенції;
 22. контролює своєчасне та якісне виконання актів Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України;

23. відповіає за стан виконавчої дисципліни в Управлінні;

 1. вживає заходи щодо удосконалення організації роботи із заявами, зверненнями та скаргами громадян;
 2. контролює та координує роботу по профілактиці корупції та правопорушень в закладах та підприємствах охорони здоров’я області;
 3. забезпечує захист персональних даних в Управлінні;
 4. забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою у закладах та підприємствах охорони здоров’я, вживає заходів для усунення причин, що викликають їх надходження;
 5. здійснює контроль за веденням діловодства, збереження документів у відповідності з чинним законодавством в Управлінні;
 6. організовує медико-санітарне забезпечення заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
 7. здійснює контроль за організацією заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в Управлінні та підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах області;
 8. веде прийом громадян в Управлінні.

Відповідає за взаємодію Управління з:

 1. органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 2. обласним військовим комісаріатом;
 3. управлінням Міністерства з питань  надзвичайних ситуацій у Волинській області;
 4. обласною федерацією профспілок;
 5. ДВПТ “Волиньфармпостач”;
 6. Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області.

Здійснює контроль за:

 1. підготовкою матеріалів для проведення колегій Управління;
 2. якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я усіх форм власності на основі галузевих медичних стандартів;
 3. за дотриманням належного санітарно-гігієнічного та  протиепідемічного стану в лікувально-профілактичних закладах області; 
 4. впровадження  в практику  наукових досягнень та передового досвіду в галузі охорони здоров’я;
 5. виконанням Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та Управління, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень та розпоряджень обласної ради в частині компетенції Управління;
 6. за виконанням делегованих повноважень з питань забезпечення розвитку мережі лікувально-профілактичних закладів в регіоні (відкриття лікарських амбулаторій, у тому числі амбулаторій сімейного лікаря, фельдшерських пунктів, денних стаціонарів);
 7. станом метрологічного забезпечення медичної апаратури і засобів вимірювання в лікувально-профілактичних закладах області;
 8. своєчасним та якісним розглядом підпорядкованими працівниками Управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, запитів на публічну інформацію, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що належать до його компетенції;
 9. в межах наданих повноважень станом  виконавчої дисципліни.      

         Відповідає за:

 1. поліпшення якості надання медичної допомоги дорослому населенню області;
 2. забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, встановлених критеріїв медичних технологій;
 3. прогнозування розвитку мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги, в т.ч. сімейної медицини;
 4. організацію роботи терапевтичної, хірургічної служб, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, роботу з питань цивільного захисту, кадрового та матеріально-технічного забезпечення формувань медичної служби цивільного захисту області; організацію і здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 5. роботу з профілактики, корупції та правопорушень в закладах охорони здоров’я області;
 6. організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави в частині стану здоров’я претендентів.

ІІІ. Заступник начальника управління-начальник відділу медичних кадрів та планування  управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації:

 1. здійснює керівництво діяльністю Управління в галузі охорони здоров’я у порядку делегованих йому начальником Управління повноважень та у разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки;
 2. забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я у межах делегованих йому повноважень і компетенції;
 3. здійснює організаційно-методичне керівництво координаторами та експертами Управління з питань планування і забезпечення дитячого населення області спеціалізованими видами медичної допомоги;
 4. разом із спеціалістами Управління забезпечує організаційно-методичне керівництво та розширення доступності і якості амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної і швидкої медичної допомоги населенню;
 5. забезпечує організацію надання медичної допомоги та оздоровлення дитячого населення області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 6. впроваджує в практику роботи закладів охорони здоров’я досягнення вітчизняної та зарубіжної медичної науки на основі національного та обласного планів впровадження науки в практику;
 7. здійснює систему заходів по впровадженню в практику роботи наукової організації праці та передового досвіду;
 8. організовує та здійснює роботу по вивченню і плануванню забезпечення лікувальних і профілактичних закладів області медикаментами та медичною апаратурою;
 9. бере участь в основних організаційних заходах облдержадміністрації та обласної ради (засіданнях колегій облдержадміністрації та обласної ради, нарадах, робочих поїздках, координаційних радах, міжвідомчих комісіях) за дорученням начальника Управління;
 10. очолює роботу обласних комісій з розгляду материнської і дитячої смертності та зниженню захворюваності, координаційну раду з впровадження генетичного моніторингу в області;
 11. проводить роботу, пов’язану з роз’яснення та здійснення заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб;
 12. сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;
 13. контролює забезпечення якості надання медичної допомоги закладами та підприємствами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичними особами – підприємцями, які проводять господарську діяльність з медичної практики; є заступником голови клініко-експертної комісії Управління з контролю якості медичної допомоги;
 14. є координатором з міжнародного співробітництва в рамках Державних програм, а також відповідальним за організацію в Управлінні  прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;
 15. уз­годжує і спрямовує роботу економічної служби Управління;
 16. приймає участь у плануванні потреби в спеціалістах з вищою і неповною вищою освітою та їх післядипломної підготовки, організації проведення інтернатури, післядипломної освіти лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;
 17. прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я та надає пропозиції до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих медичних навчальних закладах для потреб галузі області;
 18. очолює роботу атестаційних комісій по атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;
 19. здійснює формування плану роботи Управління;
 20. є заступником голови комісії по акредитації лікувально-профілактичних закладів та підприємств області та організовує її проведення;
 21. веде прийом громадян.

         Відповідає за взаємодію Управління з:

 1. органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 2. управлінням Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області;
 3. управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації;
 4. департаментом фінансів облдержадміністрації;
 5. департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації;

Здійснює контроль за:

 1. підготовкою матеріалів для проведення колегій Управління; 
 2. організацією виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та Управління, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень та розпоряджень обласної ради в частині компетенції;
 3. своєчасним та якісним розглядом підпорядкованими працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, запитів на публічну інформацію, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що належать до його компетенції;
 4. виконанням плану роботи Управління;
 5. в межах наданих повноважень станом трудової та виконавчої дисципліни в Управлінні.      
 6. за розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни в Управлінні;
 7. усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетного закладу, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Відповідає за:

 1. поліпшення якості надання медичної допомоги дитячому населенню області;
 2. організацію роботи з охорони здоров’я материнства та дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від  форми власності;
 3. організацію амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, спеціалізованої швидкої медичної допомоги та санаторно-курортного оздоровлення дитячого населення області, служби материнства і дитинства;
 4. здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації, організацію роботи підпорядкованих закладів охорони здоров’я в особливий період;
 5. медичне забезпечення учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів;
 6. проведення заходів щодо сприяння формуванню здорового способу життя;  
 7. організацією та виконанням державних і обласних програм по охороні здоров’я населення;
 8. координацію роботи по прийому іноземних делегацій.
Начальник  І.ВАЩЕНЮК