Наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації № 46-ос

Розподіл функціональних обов’язків між начальником, заступником начальника управління-начальником відділу організації надання медичної допомоги, реформування, бухгалтерського обліку та звітності, заступником начальника управління-начальником відділу медичних кадрів, планування, мобілізаційної та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.

 • І. Начальник управління охорони здоров’я Волинсьої обласної державної адміністрації (Ващенюк Ігор Степанович):
  1.  здійснює керівництво діяльністю управління охорони здоров’я, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню сприятливих умов праці, визначає ступінь відповідальності заступників начальника, керівників та працівників структурних підрозділів управління охорони здоров’я;
  2.  готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області, обласного бюджету, подає їх на розгляд обласній державній адміністрації, обласній раді та забезпечує їх виконання. У межах компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
  3. звітує перед головою обласної державно адміністрації про виконання покладених на управління охорони здоров’я завдань та затверджених планів заходів;
  4. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції управління охорони здоров’я та розробляє проекти відповідних рішень;
  5. представляє інтереси управління охорони здоров’я у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
  6. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
  7. подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
  8. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління охорони здоров’я;
  9. здійснює добір кадрів на посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що відносяться до закладів системи охорони здоров’я;
  10. погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління охорони здоров’я.
  11. подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління охорони здоров’я, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  12. подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління охорони здоров’я, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  13. затверджує посадові інструкції працівників управління охорони здоров’я;
  14. затверджує положення про структурні підрозділи управління охорони здоров’я;
  15. розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;
  16. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
  17. забезпечує дотримання працівниками управління охорони здоров’я облдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  18. нагороджує працівників закладів охорони здоров’я за особливі заслуги грамотами управління охорони здоров’я та представляє працівників закладів охорони здоров’я у вищі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, Почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань та звання кращого працівника за даною професією;
  19. направляє у разі необхідності у відрядження працівників закладів охорони здоров’я;
  20. може брати участь засіданнях органів місцевого самоврядування;
  21. постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на управління охорони здоров’я у відповідних засобах масової інформації;
  22. проводить оперативні наради з апаратом управління охорони здоров’я облдержадміністрації та керівним складом закладів охорони здоров’я;
  23. приймає участь в основних організаційних заходах облдержадміністрації та обласної ради, у роботі координаційних рад, комісій згідно розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
  24. сприяє у розвитку міжнародного співробітництва, впровадженні інноваційних проектів, приймає участь у реалізації проектів Європейського союзу із залученням інвестицій, спрямованих на покращення фінансового забезпечення галузі;
  25. вживає заходів для збереження, розвитку та впорядкування мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогноз її розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;
  26. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення області;
  27. здійснює у встановленому порядку акредитацію закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомоги та приватної форми власності, що надають первинну допомогу;
  28. спільно з відділами апарату облдержадміністрації бере участь у перевірках з питань дотримання чинного законодавства щодо виконання делегованих повноважень на території районів, міст;
  29. забезпечує проведення виїзних колегій управління охорони здоров’я;
  30. надає Міністерству охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;
  31. організовує роботу щодо дотримання вимог з питань охорони праці;
  32. сприяє у реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;
  33. веде прийом громадян.

  Відповідає за взаємодію управління охорони здоров’я з:

  1. обласною державною адміністрацією та структурними підрозділами;
  2. органами місцевого самоврядування;
  3. Міністерством охорони здоров’я України;
  4. організаціями та об’єднаннями громадян;
  5. іншими державними структурами;
  6. громадськими радами.

  Координує та контролює діяльність:

  1. колегії управління охорони здоров’я;
  2. лікувально-профілактичних закладів;
  3. додержання актів законодавства з питань охорони здоров’я керівниками закладів охорони здоров’я комунальної форм власності;
  4. виконання делегованих повноважень з питань забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території;
  5. медичних вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

  Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в м. Ковелі та Ковельському районі.

 • ІІ. Заступник начальника управління-начальник відділу організації надання медичної допомоги, реформування, бухгалтерського обліку та звітності управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації (Грицюк Іван Петрович):
  1. здійснює керівництво діяльністю управління в галузі охорони здоров’я у порядку делегованих йому начальником управління повноважень та у разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки;
  2. забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я у межах делегованих йому повноважень і компетенції;
  3. здійснює організаційно-методичне керівництво головними позаштатними спеціалістами управління охорони здоров’я облдержадміністрації в питаннях планування і забезпечення населення області спеціалізованими видами медичної допомоги;
  4. забезпечує організаційно-методичне керівництво та розширення доступності і якості амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної і швидкої медичної допомоги населенню;
  5. забезпечує організаційно-методичне керівництво по організації медичної допомоги населенню області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  6. впроваджує в практику роботи закладів охорони здоров’я досягнення вітчизняної та зарубіжної медичної науки на основі національного та обласного планів впровадження науки в практику;
  7. здійснює систему заходів по впровадженню в практику роботи наукової організації праці та передового досвіду;
  8. організовує та здійснює роботу по вивченню і плануванню забезпечення лікувальних і профілактичних закладів області медикаментами та медичною апаратурою;
  9. забезпечує організацію проведення оперативних нарад з апаратом управління охорони здоров’я облдержадміністрації та керівним складом обласних лікувальних закладів;
  10. забезпечує впровадження заходів по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах області;
  11. очолює роботу обласної комісії по онкозапущеності, по захворюваності туберкульозом, контролює роботу МСЕК, спеціалізованих ЛКК (доросле населення);
  12. очолює роботу обласної атестаційної комісії по вивченню кваліфікаційної підготовки та рівня знань медичних працівників;
  13.  приймає участь у плануванні потреби в спеціалістах з вищою і неповною вищою освітою та їх післядипломної підготовки, робота з резервом, організації проведення інтернатури, післядипломної освіти лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;
  14. контролює забезпечення якості надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичними особами – підприємцями, які проводять господарську діяльність з медичної практики; є головою клініко-експертної комісії управління з контролю якості медичної допомоги;
  15. є заступником голови комісії по акредитації лікувально-профілактичних закладів області та організовує її проведення;
  16. є начальником обласного штабу медичної служби цивільної захисту області;
  17. бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм;
  18. відповідає за здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності та охорони державної таємниці в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, контролює за їх дотриманням;
  19. відповідає за організацію робіт з технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
  20. координує розроблення проекту мобілізаційного плану управління охорони здоров’я облдержадміністрації, бере участь у формуванні основних показників мобілізаційного плану;
  21. забезпечує систематичне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність управління на веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
  22. забезпечує дотримання підпорядкованими працівниками законодавства України з питань боротьби з корупцією;
  23. здійснює організаційно-методичне керівництво працівниками обласної бази спеціального медичного забезпечення, головними позаштатними спеціалістами управління з питань планування і надання населенню області невідкладної та спеціалізованої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру;
  24. готує рішення, розпорядження за напрямами діяльності управління;
  25. аналізує, у межах наданих повноважень, стан і тенденцію розвитку галузі та вносить пропозиції щодо усунення негативних тенденцій;
  26. аналізує та контролює своєчасний і якісний розгляд звернень депутатських звернень та запитів, звернень від громадян, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що нале¬жать до його компетенції;
  27. контролює своєчасне та якісне виконання доручень Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України;
  28. вживає заходи щодо удосконалення організації роботи із заявами, зверненнями та скаргами громадян;
  29. контролює та координує роботу по профілактиці корупції та правопорушень в закладах охорони здоров’я області;
  30. здійснює формування плану роботи управління охорони здоров’я;
  31. очолює роботу атестаційних комісій по атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;
  32. забезпечує захист персональних даних;
  33. веде прийом громадян;
  34.  узгоджує і спрямовує роботу бухгалтерської служби управління.

  Відповідає за взаємодію управління охорони здоров’я з:

  1. органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  2. обласним військовим комісаріатом;
  3. управлінням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області;
  4. відділом з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з питань роботи аптечних закладів комунальної форми власності;
  5. обласною федерацією профспілок;
  6. ДВПТ “Волиньфармпостач”;
  7. Державною службою з контролю якості лікарських засобів у Волинській області.

  Здійснює контроль за:

  1. підготовкою матеріалів для проведення колегій управління охорони здоров’я;
  2. якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я усіх форм власності на основі галузевих медичних стандартів;
  3. за дотриманням належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного стану в лікувально-профілактичних закладах області;
  4. впровадження в практику наукових досягнень та передового досвіду в галузі охорони здоров’я;
  5. виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради;
  6. за виконанням делегованих повноважень з питань забезпечення розвитку мережі лікувально-профілактичних закладів в регіоні (відкриття лікарських амбулаторій, у тому числі амбулаторій сімейного лікаря, фельдшерських пунктів, денних стаціонарів);
  7. станом метрологічного забезпечення медичної апаратури і засобів вимірювання в лікувально-профілактичних закладах області;
  8. своєчасним та якісним розглядом підпорядкованими працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що належать до його компетенції;
  9. в межах наданих повноважень станом трудової та виконавчої дисципліни;
  10. за розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни в управлінні;
  11. усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

  Відповідає за:

  1. поліпшення якості надання медичної допомоги дорослому населенню області;
  2. забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, встановлених критеріїв медичних технологій;
  3. прогнозування розвитку мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги, в т.ч. сімейної медицини;
  4. організацію роботи терапевтичної, хірургічної служб, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, роботу з питань цивільного захисту, кадрового та матеріально-технічного забезпечення формувань медичної служби цивільного захисту області; організацію і здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  5. роботу з профілактики корупції та правопорушень в закладах охорони здоров’я області;
  6. організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави в частині стану здоров’я претендентів.

  Здійснює координаційну, контролюючу, консультативно-методичну та організаційну роботу в:

  1. Волинській обласній клінічній лікарні;
  2. Волинському обласному територіальному медичному протитуберкульозному об’єднанні;
  3. Волинському обласному наркологічному диспансері;
  4. ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер»;
  5. Волинському обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики;
  6. Волинському обласному шкірно-венерологічному диспансері.
  7. Лікувально-профілактичному закладі “Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни”;
  8. Волинському лікувально-профілактичному закладі для надання медичної допомоги невиліковним хворим (обласна лікарня “Хоспіс”);
  9. Волинських обласних психіатричних лікарнях № 1 м. Луцька та №2 смт. Олика;
  10. Волинському обласному патологоанатомічному бюро;
  11. Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи;
  12. Волинській обласній базі спеціального медичного постачання;
  13. комунальному закладі «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
  14. Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих;
  15. Волинській обласній науковій медичній бібліотеці;
  16. Володимир-Волинському районі;
  17. Камінь-Каширському районі;
  18. Локачинському районі;
  19. Рожищенському районі;
  20. Старовижівському районі;
  21. Іваничівському районі;
  22. м. Нововолинську;
  23. м. Луцьку.
 • ІІІ. Заступник начальника управління-начальник відділу медичних кадрів, планування, мобілізаційної та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації (Руцький Валерій Костянтинович):
  1. здійснює керівництво діяльністю управління в галузі охорони здоров’я у порядку делегованих йому начальником управління повноважень та у разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки;
  2. забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я у межах делегованих йому повноважень і компетенції;
  3. здійснює організаційно-методичне керівництво головними спеціалістами управління з педіатрії, акушерства та гінекології, головними позаштатними спеціалістами управління з питань планування і забезпечення дитячого населення області спеціалізованими видами медичної допомоги;
  4. разом із спеціалістами управління забезпечує організаційно-методичне керівництво та розширення доступності і якості амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної і швидкої медичної допомоги населенню;
  5. забезпечує організацію надання медичної допомоги та оздоровлення дитячого населення області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  6. впроваджує в практику роботи закладів охорони здоров’я досягнення вітчизняної та зарубіжної медичної науки на основі національного та обласного планів впровадження науки в практику;
  7. здійснює систему заходів по впровадженню в практику роботи наукової організації праці та передового досвіду;
  8. організовує та здійснює роботу по вивченню і плануванню забезпечення лікувальних і профілактичних закладів області медикаментами та медичною апаратурою;
  9. бере участь в основних організаційних заходах облдержадміністрації та обласної ради (засіданнях колегій облдержадміністрації та обласної ради, нарадах, робочих поїздках, координаційних радах, міжвідомчих комісіях);
  10. очолює роботу обласних комісій з розгляду материнської і дитячої смертності та зниженню захворюваності, координаційну раду з впровадження генетичного моніторингу в області; обласних комісій по техніці безпеки та охороні праці;
  11. проводить роботу, пов’язану з роз’яснення та здійснення заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб;
  12. сприяє розвитку міжнародного співробітництва;
  13. організовує правове виховання працівників галузі, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;
  14. забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я вживає заходів для усунення причин, що викликають їх надходження;
  15. контролює забезпечення якості надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичними особами – підприємцями, які проводять господарську діяльність з медичної практики;
  16. є заступником голови клініко-експертної комісії управління з контролю якості медичної допомоги;
  17. здійснює контроль за веденням діловодства, збереження документів у відповідності з чинним законодавством;
  18. здійснює організаційне та методичне керівництво щодо розроблення проектів мобілізаційного плану управління хорони здоров’я облдержадміністрації та обласної станції переливання крові;
  19. здійснює контроль за організацією заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в управлінні охорони здоров’я та підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах. Області;
  20. є координатором з міжнародного співробітництва в рамках Державних програм, а також відповідальним за організацію в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;
  21. веде прийом громадян.

  Відповідає за взаємодію управління охорони здоров’я з:

  1. органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  2. управлінням Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області;

  Здійснює контроль за:

  1. підготовкою матеріалів для проведення колегій управління охорони здоров’я;
  2. організацією виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та управління охорони здоров’я, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради;
  3. проведення робіт по благоустрою закладів охорони здоров’я області;
  4. роботою закладів охорони здоров’я області з питань підготовки до осінньо-зимового періоду;
  5. своєчасним та якісним розглядом підпорядкованими працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян;
  6. готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень та наказів, що належать до його компетенції;
  7. веденням секретного діловодства, збереження документів у відповідності з чинним законодавством.

  Відповідає за:

  1. поліпшення якості надання медичної допомоги дитячому населенню області;
  2. організацію роботи з охорони здоров’я материнства та дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності;
  3. організацію амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, спеціалізованої швидкої медичної допомоги та санаторно-курортного оздоровлення дитячого населення області, служби материнства і дитинства;
  4. здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації, організацію роботи підпорядкованих закладів охорони здоров’я в особливий період;
  5. медичне забезпечення учнівської молоді, середніх, спеціальних та вищих навчальних закладів;
  6. проведення заходів щодо сприяння формуванню здорового способу життя;
  7. організацією та виконанням державних і обласних програм по охороні здоров’я населення;
  8. координацію роботи по прийому іноземних делегацій.

  Здійснює координаційну, контролюючу, консультативно-методичну та організаційну роботу в:

  1. Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні;
  2. Волинській обласній інфекційній лікарні;
  3. Волинському обласному центрі по профілактиці і боротьбі зі СНІДом;
  4. КП «Волинська обласна стоматологічна поліклініка»;
  5. Волинській обласній станції переливання крові та Володимир-Волинській станції переливання крові;
  6. Волинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки;
  7. Волинському обласному центрі здоров’я;
  8. Обласному дитячому протитуберкульозному санаторії “Згорани” Любомльського району Волинської області;
  9. Горохівському районі;
  10. Луцькому районі;
  11. Любомльському і Шацькому районах;
  12. Ратнівському районі.

[ngg_images gallery_ids=”12″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ ]