Доступ до публічної інформації

.

 


.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 547/2011

Питання
забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформації

З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

 1. Кабінету Міністрів України:
  • забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;
  • затвердити у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк граничні норми витрат на копіювання та друк документів;
  • підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів;
  • запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації» та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв’язку з порушенням права на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого Закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України;
  • розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;
  • ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.
 2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема:
  • розробити і затвердити: форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо; порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);
  • запровадити облік запитів на інформацію;
  • 3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб;
  • визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою;
  • створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;
  • створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб);
  • забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність;
  • забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію;
  • затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку;
  • затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;
  • вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб;
  • організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
  • забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації;
  • сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.
 3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 4. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.
 5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 5 травня 2011 року

 

 


.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

04.07.2011 м. Луцьк №205-од

Про затвердження Порядку
подання в управління охорони здоров’я
облдержадміністрації запиту на інформацію

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 6 червня 2011 року №241 “Про затвердження Порядку подання у Волинську обласну державну адміністрацію запиту на інформацію”, з метою впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади й забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати інформацію наказую:

 1. Затвердити Порядок подання в управління охорони здоров’я облдержадміністрації запиту на інформацію, що додається;
 2. Заступникові начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації В.Кацаману оприлюднити наказ на WEB-сторінці управління охорони здоров’я облдержадміністрації WEB-сайту облдержадміністрації;
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник начальника управління                                                                                                                               В. Руцький  
Харчук 726 193  

.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації
від 04.07.2011 №205-од

ПОРЯДОК
подання в управління охорони здоров’я облдержадміністрації
запиту на інформацію

 1. Порядок подання в управління охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформаці” з метою впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади й забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати інформацію.
 2. Надання публічної інформації управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
 3. Запит на інформацію – це звернення фізичної або юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи до розпорядника інформації – управління охорони здоров’я облдержадміністрації про надання публічної інформації, яка перебуває в його володінні.
 4. Запитувач має право звернутися до управління охорони здоров’я облдержадміністрації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто, чи ні, без пояснення причини подання інформаційного запиту.
 5. Право громадян на доступ до публічної інформації реалізовується через підрозділ обліку та доставки документів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, який веде облік запитів на інформацію, їх попередній розгляд, здійснює контроль за дотриманням термінів їх задоволення та надає консультації під час оформлення запиту.
 6. Інформаційний запит (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:
  • поштою – на адресу: 43025, м.Луцьк, вул.Степана Бандери, 5, управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації;
  • факсом – (0332) 243 559;
  • телефоном – (0332) 243 559;
  • електронною поштою – uoz@uoz.volyn.ua
 7. Письмовий запит подається у довільній формі.
 8. Запит на інформацію має містити:
  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати (разом з консультацією щодо оформлення запиту) у підрозділ обліку та доставки документів управління охорони здоров’я облдержадміністрації (канцелярія). Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:
  • від фізичних осіб (додаток 1);
  • від юридичних осіб (додаток 2);
  • від об’єднань громадян (додаток 3).
 10. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє відповідальна особа – завідувач підрозділом обліку та доставки документів управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обов’язково зазначаючи в запиті своє прізвище, ім’я та по батькові, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.
  Оригінал інформаційного запиту передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію для попереднього розгляду та реєстрації.
 11. Інформаційний запит, що надійшов в управління охорони здоров’я облдержадміністрації, реєструється в установленому порядку реєстрації вхідної кореспонденції.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа вхідної кореспонденції управління охорони здоров’я облдержадміністрації із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи
управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Л.Згоран

 


.

Додаток 1 до Порядку

Форма для подання
інформаційного запиту
від фізичних осіб
у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації управління охорони здоров’я облдержадміністрації
(43025, м.Луцьк, вул.Степана Бандери 5)

Кому Заступникові начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації В.Руцькому 

 
П.І.Б. запитувача,поштова або електронна адреса, контактний телефон  

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” я хотів би отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

або

 

Вид, назва, реквізити чи зміст

документа, до якого Ви

хотіли б отримати доступ

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:___ ________________

 

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано:

 


.

Додаток 2 до Порядку

Форма для подання
інформаційного запиту
від юридичних осіб
у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 Розпорядник інформації управління охорони здоров’я облдержадміністрації

                                              (43025, м.Луцьк, вул.Степана Бандери, 5)

Кому Заступникові начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Грицюку І.П.  

Організація, юридична особа, поштова або електронна адреса

 

 

П.І.Б. представника

запитувача, посада, контактний телефон

 

Відповідно до Закону України Про доступ до публічної інформації я хотів би отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:___ ______________

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

       

Підкреслити обрану категорію

Дата запиту

 

Зареєстровано:

 

 


.

Додаток 3 до Порядку

Форма для подання
інформаційного запиту
від об’єднань громадян
у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 

 Розпорядник інформації управління охорони здоров’я облдержадміністрації

                                              (43025, м.Луцьк, вул.Степана Бандери, 5)

Кому Заступникові начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Грицюку І.П.  

 Організація, поштова або електронна адреса, контактний телефон

 

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» я хотів би отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст

документа, до якого Ви

хотіли б отримати доступ

 

     

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:___ ______________

Поштою

 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Дата запиту

 

Зареєстровано

 


.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проект наказу ” Про внесення змін до Переліку
лікувально-профілактичних закладів Волинської області,
що можуть проводити обов’язкові попередні та періодичні
психіатричні огляди та розподілу закріпленого за ними населення”

 

Управлінням охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації на громадське обговорення пропонується проект наказу ” Про внесення змін до Переліку лікувально-профілактичних закладів Волинської області, що можуть проводити обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди та розподілу закріпленого за ними населення”.

Проект наказу розроблений управлінням охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» та пункту 3 Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17січня 2002 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації у мережі Інтернет (www.uoz.volyn.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилати протягом 20 днів на адресу: Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 5(e-mail: yurist@uoz.volyn.ua ).

 

Начальник І. Ващенюк

 

Про внесення змін до Переліку
лікувально-профілактичних закладів
Волинської області, що можуть проводити
обов’язкові попередні та періодичні
психіатричні огляди та розподілу
закріпленого за ними населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» та пункту 3 Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17січня 2002 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382.

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до Переліку лікувально-профілактичних закладів Волинської області, що можуть проводити обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди та розподілу закріпленого за ними населення, затвердженого наказом управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 11 січня 2012 року № 9-од, зареєстрованого у Головному управління юстиції у Волинській області 23 січня 2012 року за № 3/1279, виклавши його у новій редакції, що додається;
 2. Цей наказ підлягає державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Волинській області;
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування;
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління охорони здоров’я Волинської державної обласної державної адміністрації І.Грицюка
Начальник І. Ващенюк
Юрко 774 903  

 

ПЕРЕЛІК
лікувально – профілактичних закладів
Волинської області, що можуть проводити
обов’язкові попередні та періодичні психіатричні
огляди та розподіл закріпленого за ними населення.

№ п/п Назва закладу Район обслуговування
1 Волинська обласна психіатрична лікарня № 1 м.Луцька м.Луцьк
2 Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання Володимир-Волинський
3 Горохівська центральна районна лікарня Горохівський
4 Іваничівська центральна районна лікарня Іваничівський
5 Камінь-Каширська центральна районна лікарня Камінь-Каширський
6 Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання Ківерцівський
7 Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельський
8 Локачинська центральна районна лікарня Локачинський
9 Луцька центральна районна лікарня Луцький
10 Любешівська центральна районна лікарня Любешівський
11 Маневицька центральна районна лікарня Маневицький
12 Нововолинська центральна міська лікарня м.Нововолинськ
13 Ратнівська центральна районна лікарня Ратнівський
14 Рожищенська центральна районна лікарня Рожищенський
15 Старовижівська центральна районна лікарня Старовижівський
16 Територіальне медичне об’єднання
Любомльського і Шацького районів
Любомльська центральна районна лікарня
Любомльський і Шацький
17 Турійська центральна районна лікарня Турійський
Начальник І. Ващенюк

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу управління охорони здоров’я
Волинської обласної державної адміністрації
«Про внесення змін до Переліку лікувально-профілактичних закладів
Волинської області, що можуть проводити обов’язкові
попередні та періодичні психіатричні огляди та розподілу
закріпленого за ними населення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу
Проект наказу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17січня 2002 року №12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382, у зв’язку із укомплектуванням наявної посади лікаря-психіатра Турійської центральної районної лікарні підготовленим кваліфікованим фахівцем та з метою:

 1. покращення доступу громадян Турійського району до медичних послуг з проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів;
 2. уточнення Переліку лікувально-профілактичних закладів Волинської області, що можуть проводити обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди та розподілу закріпленого за ними населення, затвердженого наказом управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації від 11.01.2012 № 9, зареєстрованого у Головному управління юстиції у Волинській області 23 січня 2012 року за № 3/1279.

2.Мета та шляхи досягнення.
Забезпечення виконання проеку наказу управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Переліку лікувально-профілактичних закладів Волинської області, що можуть проводити обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди та розподілу закріпленого за ним населення» дозволить Турійській районній центральній лікарні проводити обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди для населення Турійського району.

3.Правові аспекти
Підставою для розроблення проекту наказу управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Переліку лікувально-профілактичних закладів Волинської області, що можуть проводити обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди та розподілу закріпленого за ними населення» є постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» та наказ Міністерства охорони здоров’я від 17січня 2002 року №12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382.

4.Фінансово-економічне обґрунтування
Не потребує додаткового фінансування.

5.Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує реєстрації в Головному управлінні юстиції у Волинській області.

6.Регіональний аспект
Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7.Громадське обговорення
Проект наказу оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб- сайті управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації

8.Прогноз результатів
Показники результативності наказу є прогнозованими і визначатимуться проведенням обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у Турійській центральній районній лікарні для населення Турійського району Волинської області.

Начальник І. Ващенюк
Юрко 774 903